Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Za'atar

1. **Definities**
1.1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- Webshop Za'atar, de online winkel die wordt beheerd door Zaatar.
- "Klant": Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de webshop.
- "Product(en)": Alle goederen en diensten die via de webshop worden aangeboden.
- "Overeenkomst": De overeenkomst tussen de webshop en de klant met betrekking tot de aankoop van producten.

2. **Toepasselijkheid**
2.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de webshop en de klant.
2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen door de webshop en de klant.

3. **Aanbiedingen en Bestellingen**
3.1. Alle aanbiedingen van de webshop zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst via de webshop en de webshop deze bestelling heeft bevestigd.

4. **Prijzen en Betalingen**
4.1. Alle prijzen vermeld op de webshop zijn in Euro's (€) en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4.2. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
4.3. De webshop behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, echter, de prijs die van toepassing is op de overeenkomst wordt niet gewijzigd.

5. **Levering en Verzending**
5.1. De webshop streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven termijn te leveren. Vertragingen in de levering kunnen echter voorkomen, waarvoor de webshop niet aansprakelijk kan worden gesteld.
5.2. De levering van producten vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres.
5.3. Verzendkosten worden apart vermeld en zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

6. **Herroepingsrecht**
6.1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen.
6.2. De klant dient de webshop binnen de genoemde termijn schriftelijk op de hoogte te stellen van de herroeping en de producten terug te sturen conform de instructies van de webshop.
6.3. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

7. **Garantie**
7.1. De webshop staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
7.2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk aan de webshop te worden gemeld.

8. **Aansprakelijkheid**
8.1. De webshop is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de producten.
8.2. De aansprakelijkheid van de webshop is te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.

9. **Overmacht**
9.1. In geval van overmacht is de webshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, of wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie.

10. **Slotbepalingen**
10.1. Op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Geschillen tussen de webshop en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaatsnaam], Nederland.
10.3. Indien een bepaling uit deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Deze algemene leveringsvoorwaarden treden in werking vanaf 01-01-2024 en zijn beschikbaar op de website van de webshop.